AVG

U heeft er vast over gelezen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel u meer controle te geven over uw persoonsgegevens. Stichting Mertonvrienden informeert u graag over hoe wij ons hierop voorbereiden en wat dit voor u betekent.

De Mertonvrienden werkt met persoonsgegevens en verwerkt ook persoonsgegevens van u (zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalinformatie). Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de producten en diensten van de Mertonvrienden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De mertonvrienden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U kunt van ons verwachten dat de Mertonvrienden vertrouwelijk omgaat met uw persoonlijke gegevens. Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen, neem dan gerust contact met ons op via contact @ thomasmerton. nl

Met vriendelijke groet,

De Mertonvrienden van de lage landen