Mertonweekend 2022

Monastiek in de wereld

Spreker: bisschop Lode Van Hecke

37e Mertonweekend

Abdij Orval

21-23 oktober 2022

 

Inschrijven voor het weekend is niet meer mogelijk

 

 

 

 

27 november 2019: persconferentie n.a.v. de benoeming van Lode Van Hecke, abt van Orval, tot nieuwe bisschop van Gent. Kardinaal De Kesel spreekt zijn hoop uit dat de nieuwe bisschop vanuit zijn eigen monastieke charisma en ervaring in een tijd van herstructurerering van de Kerk een eigen bijdrage zou kunnen leveren aan “het zoeken naar spirituele vernieuwing en diepgang”. Bij de bisschops-wijding op 23 februari 2020 geeft hij bisschop Lode als uitdrukkelijke boodschap: “Behoud de ziel van een monnik. We zullen er als Kerk veel van kunnen leren.” In het hart van het bisschopsschild van de nieuwe herder zien we, boven de abtsspreuk die hij behield: In de vreugde van de Geest, het zwart-wit van het trappistenhabijt.

Enkele weken later viel door corona ook in het bis-dom Gent het leven grotendeels stil. De broeder-bisschop zat weer in zijn ‘cel’. Toch vond hij ook toen wegen om mensen te ontmoeten en hun vreugde en verdriet te delen. Daarbij heeft hij al meermaals bedacht: “Ik kom van een andere planeet!” Hoe dan ook zal sinds-dien het thema van Contemplation in a World of Action – een boek van Thomas Merton, postuum verschenen in 1971 – voor hem op een nieuwe wijze heel concreet zijn geworden.

Meteen al tijdens die voor samenleving en Kerk ontwrichtende periode van de lockdown viel het op hoe broeder-bisschop Lode binnen de Kerk van België een eigen stem liet horen en eigen accenten legde. In teksten en interviews spoort hij aan om te gaan naar de kern van waar het in het geloof om gaat, de inspiratie van waaruit wij als christen en als kerkgemeenschap handelen. Het zal geen toeval zijn dat hij de Geest een centrale plaats heeft gegeven in zijn bisschopsleuze.

Verder treft het hoe hij frequent de ontmoeting en dialoog opzoekt, met name ook met gelovigen van andere religies en met mensen die geen godsgeloof belijden. In zijn dankwoord na de bisschopswijding waren deze woorden ongetwijfeld programmatisch:

Welke godsdienst of levensbeschouwing wij ook aanhangen, ik hoop te kunnen bevorderen dat wij elkaar met de grootste eerbied benaderen. Dank aan u allen, broeders en zusters, wie u ook bent, voor wat ons zo fundamenteel verbindt: ons mens-zijn. Is onze gedeelde menselijkheid niet de basis en garantie van alle broederlijk samenleven?”

Hoe is het om als contemplatief monnik nu volop in de ‘actie’ te staan in een bisdom? Hoe als bisschop in de seculiere samenleving de kerk-gemeenschap vanuit een monastieke inspiratie gestalte geven? In twee lezingen wil broeder-bisschop Lode daarover graag met ons van gedachten wisselen.